افتخارات گروه صنعتی پولادکف

PooladkafTelegram

افتخارات گروه صنعتی پولادکف 

صادر کننده نمونه سال 1395 استان فارس
صادر کننده برترسال 1394 استان فارس
تنديس رعايت حقوق مصرف کننده گان استان فارس در سال 1394
گواهينامه رعايت حقوق مصرف کننده گان استان فارس در سال های 1392 و 1393
عنوان سرمايه گذار نمونه در سال 1389
تنديس کارآفرين نمونه در سالهاي 1387 و 1388
تنديس طلايي تکنولوژي و کيفيت سال 2008 پاريس – فرانسه
تنديس طلايي دوازدهمين دوره صنعت بين المللی ساختمان سال 2000 مادريد – اسپانيا
تنديس طلايي کيفيت و بهترين هاي 5 قاره سال 2005 پاريس – فرانسه
کارخانه پولادکف ، اولين دارنده استاندارد ISO 9001:2000 در توليد خرپای ميلگردی در ايران
نشان استاندارد 2901-1 ملی ايران، جهت کارخانه پولادکف
نشان استاندارد 8133-3 ملی ايران، جهت کارخانه پولادکف
نشان استاندارد تشويقي ، جهت کارخانه هاي پولادکف و فولادشيراز
نشان استاندارد 3132 ملی ايران ، جهت کارخانه پولادنورد
نشان استاندارد 2901-1 ملی ايران، جهت کارخانه فولاد شيراز
نشان استاندارد 11108 ملی ايران جهت بلوک های سقفی پلی استايرن گروه توليدی فولاد شيراز
نشان استاندارد ISO 9001:2008 ، جهت کارخانه هاي پولادکف و فولادشيراز
نشان استاندارد ISO 14001:2014 ، جهت کارخانه پولادکف
نشان استاندارد ISO 9001:2015 ، جهت کارخانه پولادکف
نشان استاندارد OHSAS 18001:2007 ، جهت کارخانه پولادکف
گواهينامه فنی خرپا از مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن جهت کارخانجات پولادکف و فولاد شيراز
گواهينامه فنی شبکه ميلگردی از مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن جهت کارخانجات پولادکف و فولاد شيراز
همچنين حضور در بيش از 300 نمايشگاه تخصصی داخلی و خارجی
افتخارات گروه صنعتی پولادکف
افتخارات گروه صنعتی پولادکف