شبکه میلگردی (مش)

PooladkafTelegram

شبکه میلگردی گروه صنعتی پولادکف 

شبکه میلگردی سازه ای مستحکم و قوی جهت مسلح کردن بتن می باشد که در انواع پروژه های کوچک و بزرگ ساختمانی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. در ساخت شبکه میلگردی، میلگردهاي طولی و عرضی با زوایاي قائم نسبت به یکدیگر قرارگرفته و در تمام نقاط تقاطع به هم جوش داده می شوند. در گروه صنعتی پولادکف تمامی مراحل ساخت شبکه میلگردی به صورت تمام اتوماتیک می باشد. ماشین آلات عظیمی که در ساخت شبکه میلگردی در گروه صنعتی پولادکف مورد استفاده قرار گرفته در دنیا به صورت محدود موجود بوده و به جرأت می توان در خاورمیانه تک می باشد. با اضافه شدن این ماشین آلات عظیم و گران قیمت به خط تولید شبکه میلگردی پولادکف، طیفی وسیعی از شبکه میلگردی در ابعاد مختلف تولید می گردد. یکی از دسته های شبکه میلگردی، شبکه میلگردی رول می باشد که به شبکه میلگردی صنعتی نیز معروف می باشد و جهت انجام پروژه های بزرگ راه سازی، سد سازی ، پل و … مورد استفاده قرار می گیرد.  با توجه به اینکه در این نوع شبکه میلگردی می توان شبکه میلگردی را به صورت یک تکه و در طول های دلخواه تولید نمود باعث می شود که با این کار در میزان شبکه میلگردی صرفه جویی شده و کمک بزرگی به کم کردن هزینه ها می نماید.

مشخصات شبکه ميلگردي ساختمانی :

عرض شبکه ميلگردي از 100 تا 260 سانتيمتر
طول شبکه ميلگردي از 1 متر تا طول دلخواه
قطر ميلگرد طولي و عرضي از 3 تا 12 ميليمتر
ميلگرد طولي و عرضي بصورت ساده يا آجدار
حداقل تنش تسليم ميلگردها 4200 کيلوگرم بر سانتي متر مربع
چشمه شبکه میلگردی بصورت مربع يا مربع مستطيل با ابعاد 5 تا 40 سانتيمتر

 مشخصات شبکه هاي ميلگردي صنعتی :

عرض شبکه از 100 تا 260 سانتيمتر
طول شبکه از 1 متر تا طول دلخواه
قطر ميلگرد طولي و عرضي از 3 تا 6 ميليمتر
ميلگرد طولي و عرضي بصورت ساده يا آجدار
حداقل تنش تسليم ميلگردها 4200 کيلوگرم بر سانتي متر مربع
 چشمه شبکه بصورت مربع يا مربع مستطيل با ابعاد 2.5 تا 40 سانتيمتر
 شبکه ميلگردي بصورت رول  جهت ميلگردهاي با قطر3 تا 6 ميليمتر
تنوع فواصل ميلگردهای طولی و عرضی بصورت سفارشی در يک برگ
 امکان قطع کامل ريشه های عرضی

مزاياي استفاده از شبکه ميلگردي:

سرعت عمل نسبت به ساير روش هاي کارگذاري مفتول از قبيل آرماتور بندي و جوشکاري
سهولت در حمل و نصب
صرفه جويي در مصرف ميلگرد بدليل مقاومت زياد ميلگردهاي شبکه
نظم کامل در اجزاي شبکه از نظر طول ، عرض ، قطر ، فاصله و مقاومت
ساخت شبکه با استفاده از جوش نقطه اي توسط ماشين آلات اتوماتيک بجاي  جوشکاري دستي

موارد مصرف شبکه ميلگردي:

در سقف هاي کامپوزيت
در انواع پيش ساخته هاي بتوني
در انواع پي هاي بتوني
در سقف ، کف و ديوار ساختمان ها متروها ، تونل ها ،پناهگاه ها و …
در کف  سالن ها ي ورزشي يا صنعتي ، انبارها ، اتوبان ها ، فرودگاه ها و …
 در ساخت سيلوها ، پل ها ، کانال ها ، سدها ، استخرها
در حصار کشي اطراف انبارها ، فرودگاه ها ، پارکينگ ها
در ساخت  3D پانل
در ساخت لوله های بتونی
شبکه میلگردی استاندارد ویژگی هاي شبکه میلگردی که پیشنـویس آن توسـط مرکـز تحقیقات ساختمان و مسکن در کمسیون هاي مربوطه تهیه و تدوین شده و در دویست وهفتمـین جلسه کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی مورخ 84/3/3 مورد تصویب قرار گرفته اسـت، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقـررات مؤسسـه اسـتاندارد و تحقیقـات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر میشود.
در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهاي جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استانداردهاي بین المللی و استاندارد ملی کشورهاي صـنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود. منابع و ماخذي که براي تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است:
ISO 6935-3:1992, Steel for the Reinforcement of Concrete, Part3: Welded Fabric